Pracownik Urzędu vs. Urząd Miejski w Turku

12 września 2017 r., przed Sądem Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zapadł wyrok (Sygnatura akt IV P 378/15), który zakończył nieprawomocnie sprawę z powództwa pracownika (powódki) z 21 października 2015 r., przeciwko Urząd Miejski w Turku (pozwany-pracodawca) reprezentowany przez Burmistrza Miasta Turku – Romualda A., w którym wniesiono m.in. o:
-ustalenie i ukształtowanie trwającego stosunku pracy w ten sposób, że powódce przysługuje z tytułu wykonywanej u pozwanego pracy wynagrodzenie zasadnicze w kwocie co najmniej 3.400 zł miesięcznie,
-zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwoty 25.000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Sąd uwzględnił ww. pozew pracownika (powódki) przeciwko Urząd Miejski w Turku reprezentowany przez Burmistrza Miasta Turku – Romualda A., m.in.:
-uznając za nieważne postanowienia porozumienia zmieniającego z dnia 25-03-2015r. w zakresie wynagrodzenia zasadniczego stwierdzając, że naruszają one zasady równego traktowania i zastępuje je postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminującego ustalając, że wynagrodzenie zasadnicze powódki wynosi 3.300 zł miesięcznie,
-zasądzając od pozwanego na rzecz powódki kwotę 21.200 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia  28-10-2015 r. do dnia 31-12-2015 r. i z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01-01-2016 r. dnia zapłaty,
-zasądzając od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.147,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,
-nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Koninie kwotę 923,70 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Powyższy wyrok Sądu potwierdził przypadek naruszenia praw pracowniczych wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Turku, które przekazała MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Turku opinii publicznej w przesłanej do mediów informacji o kierowaniu Urzędem Miejskim w Turku w sposób powodujący patologiczne sytuacje.

MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Turku w dniu
7 października 2015 r., podjęła uchwałę, w której wskazała na:
·      trzy przypadki sytuacji mobbingowych,
·      nie realizowanie kluczowych obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy w pracy (mobbingu, dyskryminacji, molestowania),
·      naruszenie ochrony związkowej w stosunku do pracownika Urzędu Miejskiego w Turku,
·      utrudnianie wykonywania działalności związkowej,
·      inne przypadki znaczącego naruszenia prawa.

                                                                           
W imieniu Komisji MOZ NSZZ „Solidarność”
przy Starostwie Powiatowym w Turku
Przewodniczący
Jerzy Wesołowski

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja