Przetarg na budowę świetlicy na terenie ROD „Wspólnota” w Turku

PZD Zarząd ROD „Wspólnota” w Turku ul. Przemysłowa, ogłasza przetarg  pisemny nieograniczony  na:  pn: budowa świetlicy -.  Altana drewniana  – 35 m2; taras max 12 m2; h=5 m –dach stromy (poddasze użytkowe) z podłączona energia i  siecią hydrauliczną - zgodnie z opracowaną dokumentacja. Montaż  (budowa)  na terenie ROD „Wspólnota” w Turku ul. Przemysłowa.

Termin realizacji  lipiec 2018 r.
Osoba uprawnioną do kontaktów z oferentem jest: Stanisław Ćwiek Prezes ROD „Wspólnota” Tel. 691 752 860 w godzinach 10:0 do 18:00.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podana nazwa i adresem wykonawcy w biurze /na terenie ogrodu ROD „Wspólnota” w Turku ul. Przemysłowa/ u Prezesa Zarządu Ogrodu –  Stanisława Ćwiek, nie później niż do dnia 24.04.2018 godz. 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018 godz. 16:30.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała ocenie.

Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą wziąć oferenci którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania umowy,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia.

Kryteria, którymi  będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty:
- cena (koszt)
- termin wykonania zadania
- warunki gwarancji i rękojmi

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
Inwestycja realizowana jest ze środków własnych PZD. Forma wynagrodzenia za wykonane roboty będzie kwota brutto podana przez wykonawcę w ofercie i przyjęta przez zamawiającego. Wartość ta powinna wynikać z kosztorysu ofertowego.
Oferent zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2021 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja