Regulamin komentarzy

Regulamin komentarzy:


Wydawca portalu www.iturek.net nie odpowiada za treści komentarzy i wpisów  zamieszczanych przez Użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z portalu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zabrania się korzystania z portalu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę. W przypadku naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika Wydawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do portalu komentarzy, wypowiedzi, wpisów lub opinii.

Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Wydawcy, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Wydawcy wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym faktycznie poniesionych przez Wydawcę kosztów zastępstwa procesowego.

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja