Policja ogłasza konkurs plastyczny „ODBLASKOWE LOGO”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie logo, które znajdzie się na elementach odblaskowych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu tureckiego.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 200 zł. Zwycięskie logo zostanie umieszczone na elementach odblaskowych, tj. brelokach, linijkach, kamizelkach odblaskowych, naklejkach.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ODBLASKOWE LOGO”

§1 Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego na logo jest Zespół ds. Nieletnich
i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku.

§2 Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lutego 2017 roku, a kończy 17 marca 2017 roku.

§3 Cel konkursu

    podniesienie świadomości wśród młodzieży szkolnej odnośnie korzyści płynących z noszenia elementów odblaskowych;
    uświadomienie na jakie zagrożenia narażeni są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego;
    kształtowanie młodzieży i stworzenie swoistej mody na noszenie elementów odblaskowych;
    wzbudzanie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.

§4 Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu tureckiego.

2.Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu

dowolnych technik na kartce formatu A4, a następnie skanują je na nośnik cyfrowym (płytę CD).

3.Każdy uczestnik może wykonać więcej niż jeden projekt.

4.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, oraz do publikacji w formie nadruku na elementach odblaskowych tj. breloki, linijki, kamizelki odblaskowe, naklejki wykonanych przez organizatora oraz w Internecie.

5.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§5 Termin i warunki dostarczenia prac

1.Prace należy przekazywać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem opiekuna do organizatora konkursu, czyli do Komendy Powiatowej Policji w Turku pokój nr 210 w terminie do 17 marca 2017 roku.

2.Prace należy dostarczyć w kopertach, podpisane hasłem „Odblaskowe logo”, w kopercie należy umieścić drugą, zaklejoną kopertę, również opatrzoną hasłem, w której należy podać imię i nazwisko autora, szkołę, klasę, adres zamieszkania i telefon.

3.Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

4.Prace konkursowe powinny być oryginalne, nie kopiowane z innych źródeł.

§6 Zasady przyznawania nagród

1.Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu do 31 marca 2017 roku wyłoni zwycięską pracę przyznając nagrodę zwycięzcy.

2.Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej pracy.

3.Nagrodą w konkursie będzie nagroda pieniężna w wysokości 200,00 złotych.

4.Komisja może, ale nie musi, przyznać wyróżnienia.

5.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.

6.Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

7.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Turku w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

8.Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie

internetowej Komendy Powiatowej Policji w Turku.

§7

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Turku.

 

Fundatorem nagród  jest:Urząd Miejski w Turku, Starostwo Powiatowe w Turku.


Foto: www.wiadomosci.olsztyn.pl

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja