Burmistrz Turku z absolutorium- czyli wyważone inwestycyjne priorytety

12 głosami „za” przy 4 przeciwnych Rada Miejska Turku udzieliła burmistrzowi Romualdowi Antosikowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Sesja podsumowująca wykonanie budżetu odbyła się we wtorek, 27 czerwca. Oczywiście nie obyło się bez obfitej dyskusji, w której każda opcja polityczno- stowarzyszeniowa miała coś do powiedzenia. 

Co kryją liczby?
Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2016 w wysokości 88.302.000,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty 103.752.778,83 zł, wykonanie  105.870.956,32 zł, co stanowi 102,04 % planu, przy czym: dochody bieżące to kwota 103.213.885,52zł, a dochody majątkowe 2.657.070,80 zł.


Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2016  w wysokości  86.576.500,-zł została zwiększona do kwoty 103.020.188,83 zł, wykonanie  98.509.867,04 zł, co stanowi 95,62 % planu, przy czym: wydatki bieżące to kwota w wysokości 92.894.831,42 zł, a z wydatki majątkowe - 5.615.035,62zł.


W wyniku realizacji budżetu roku 2016 uzyskano nadwyżkę w wysokości  7.361.089,28 zł wobec planowanej 732.590zł. Uzyskano dochody z podatków w tym, m.in.: z  podatku dochodowego od osób fizycznych - 24.282.734 zł, od osób prawnych - 1.118.715,28 zł, od nieruchomości 19.356.313,28 zł, od środków transportowych - 846.146,45zł.


W dziale wydatków na oświatę i wychowanie wydano łącznie– 32.875.210,02 zł. W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta – 2.119.845,-zł (o 185.302,05 zł więcej niż w roku 2015) z tego: na przedszkole Magiczna Chatka – 1.148.709,33 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 127),  Smerfiki – 118.480,78 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 14), Mały Odkrywca – 852.654,89 zł (średniomiesięczna liczba dzieci – 81). Utrzymanie żłobka     publicznego wyniosło 661.927,81zł,  dotacje dla żłobków niepublicznych - 422.000,00 zł, oraz dla klubu dziecięcego - 9.875,00 zł.


Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne w wysokości 500,-zł na 1 dziecko miesięcznie. I tak na żłobek Tuptusie – 172.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 29, na  Domowy Żłobek na Muchlinie, Artystyczny Żłobek na Os. Wyzwolenia – 105.000,- zł -  średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 18, oraz na Niepubliczny Żłobek „Magiczna Chatka” – 144.500,- zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 24.


W roku 2016 gmina realizowała obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień 31 grudnia 2016 r. kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 4.855.799,80 zł. Na rachunek gminy w 2016r. wpłynęły opłaty w wysokości 4.658.025,40 zł. Od 1 marca 2017 r. objęto systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również nieruchomości niezamieszkałe. W roku 2016 z tytułu opłat wnoszonych od nieruchomości zamieszkałych wpłynęło 4.037.952,42 zł, od nieruchomości niezamieszkałych 620.072,98 zł  Ponadto z tytułu realizacji systemu gmina uzyskała zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości łącznie 5.590,91 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu wpłynęło 4.663.616,31 zł.  Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. wynosiły 219.619,24 zł.


Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 wyniosły 4.512.833,93 zł. W wyniku działania systemu za rok 2016 powstała nadwyżka w wysokości 150.782,38 zł.

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja