Dobra: Mieszkańcy zapłacą większy podatek od nieruchomości

Wczorajsze (28 listopada) posiedzenie Rady Miejskiej w Dobrej to między innymi blok uchwał, w których radni zatwierdzili wysokość stawek podatkowych na rok 2018. I tak, mieszkańcy gminy w przyszłym roku podatki zapłacą takie same z wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości, które zostały podwyższone.

Blok uchwał podatkowych zakładał między innymi stawki podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Kwoty podatków w przyszłym roku nie zmienią się. Wyjątek stanowią stawki podatku od nieruchomości.


Poniżej przedstawiamy stawki zaakceptowane przez radnych:
1.od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,68zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 22,95zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 10,80zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
f) letniskowych-. 7,77zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
2.od budowli- 2% ich wartości.
3.od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- 0.91zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 4,63zł od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,38zł od 1m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 3,04 od 1m2 powierzchni.
 

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2022 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja