Stanowisko Starosty Tureckiego w sprawie budowy myjni na Wyzwolenia

Nawiązując do informacji pojawiających się w lokalnych mediach kłamliwymi informacjami dotyczącymi działalności Starosty Tureckiego w związku z budową myjni samochodowej na Osiedlu Wyzwolenia, jak również ze względu na decyzję Wojewody Wielkopolskiego wydaną w odpowiedzi na odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę, wniesione przez Gminę Miejską Turek, poniżej wyjaśniam, co następuje. 

Z uwagi na wspomniane wyżej nieścisłości w docierających do społeczności informacjach, podaję również przepisy prawa, by każdy mógł zweryfikować podstawy, jakimi kierował się organ wydając decyzję o takiej, a nie innej treści. Nadmieniam jednak, że uchylenie przez Wojewodę decyzji udzielającej pozwolenia na budowę nie przesądza, co do zasady, o braku możliwości zlokalizowania myjni na przedmiotowym terenie, a świadczy o pewnych uchybieniach, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy, a których to usunięcie umożliwi uznanie inwestycji za zgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym skutkować będzie wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Starosta Turecki – organ architektoniczno – budowlany

Starosta Turecki jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji, do którego należy m. in. wydawanie pozwoleń na budowę. Organem wyższego stopnia w stosunku do Starosty, a przez to organem rozpatrującym odwołania od decyzji Starosty, jest Wojewoda Wielkopolski. Wynika to wprost z przepisów prawa (art. 28 ust. 1a, art. 82 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Jest to wiedza znana organowi i tym samym chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że nigdy nie twierdziłem ani nawet nie sugerowałem, że Burmistrz Miasta Turku jest organem właściwym w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę. Jest to rzecz nie podlegająca dyskusji i wynikająca z przepisów prawa, zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

Pozwolenie na budowę

Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę wydawana przez starostę jest aktem administracyjnym, a zatem jego wydanie poprzedza odpowiednia procedura. W toku tej procedury organ ma obowiązek wykonać czynności określone przepisami prawa, w tym m. in. ustalić krąg stron postępowania, a w przypadku pozwolenia na budowę - zbadać zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, co wynika wprost z art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane. W większości przypadków po przeprowadzeniu przez pracowników wydziału merytorycznego postepowania w sprawie, decyzje wydaje pracownik prowadzący sprawę działając z upoważnienia Starosty Tureckiego, co miało miejsce również w tym przypadku. Jednakże trzeba zaznaczyć, że pracownik działa z upoważnienia i w imieniu organu, który  tym samym bierze odpowiedzialność za czynności do których go upoważnił, z tego też względu postanowiłem osobiście odnieść się do stawianych publicznie pytań i zarzutów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jednym z kluczowych dokumentów przy wydawaniu pozwolenia na budowę jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalany przez radę gminy. To właśnie w tym planie dokonuje się ustalenia przeznaczenia terenu, rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu (art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2023 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja