TS: Polityczna propaganda Antosika przy wykorzystaniu szkół z naruszeniem prawa

W imieniu burmistrza Antosika, jego zastępca Jerzy Kurzawa za pośrednictwem dyrektorów szkół podstawowych przetwarzając dane osobowe uczniów i rodziców przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego „Librus” uprawia polityczną propagandę na temat odmiennego stanowiska dot. wdrożonego systemu oświaty w Turku, które zostało zaprezentowane przez Towarzystwo Samorządowe.

Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego „Librus” w szkołach w zakresie przechowywania i przetwarzania w nim danych osobowych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.8.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646), ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119 z 4.5.2016 r.- RODO).

Celem przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego „Librus” jest realizacja obowiązków czysto edukacyjnych wynikających z ww. rozporządzenia. Do obowiązków tych należy: prowadzenie dziennika lekcyjnego gdzie dokumentuje się przebieg nauczania, przedstawianie zajęć prowadzonych z uczniami (realizacja celów edukacyjnych). Rodzice w ten sposób mają zapewnioną możliwość bezpłatnego wglądu w zakresie dotyczącym ich dzieci.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców zebranych i przechowywanych w  dzienniku elektronicznym „Librus” w danej szkole podstawowej w Turku w celu uprawiania politycznej propagandy przez burmistrza Antosika za pośrednictwem dyrektorów szkół (zob. pismo podpisane przez z-cę burmistrza i dyrektorów szkół przekazane do rodziców za pomocą systemu dziennika elektronicznego „Librus”) na temat stanowiska Towarzystwa Samorządowego odnośnie  wdrożonego systemu oświaty w Turku.

Nie trudno sobie wyobrazić możliwość przetwarzania w ten sposób danych osobowych uczniów i ich rodziców przy wykorzystaniu systemu dziennika elektronicznego „Librus” przez wójtów (burmistrzów, prezydentów) innych miast do formułowania perswazyjnych przekazów politycznych (marketing polityczny) na potrzeby kampanii wyborczej w zbliżających się wyborach samorządowych.

W ocenie Zarządu TS wykorzystanie w ten sposób dziennika elektronicznego „Librus” w danej szkole podstawowej w Turku jest działaniem bezprawnym, stanowiącym naruszenie zasady celowości z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zasady adekwatności danych do celów ich przetwarzania z art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych oznacza, że dalsze przetwarzanie danych - po ich zebraniu - nie może następować niezgodnie z celem, dla którego dane zostały zebrane. Przy czym jeżeli administrator danych jest dyrektor szkoły publicznej, wówczas cele przetwarzania danych osobowych wyznaczane są każdorazowo przepisami przyznającymi kompetencje do przetwarzania danych. Zasada adekwatności oznacza natomiast niedopuszczalność przetwarzania danych w zakresie wykraczającym poza niezbędny w stosunku do celów przetwarzania.

Za naruszenie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych z art. 5 RODO, przewidziana jest administracyjna kara pieniężna do 20 mln euro z art. 85 ust. 5 lit. a RODO.

Należy podkreślić, że RODO w motywach 38, 58, 75 preambuły oraz w art. 8 przy przetwarzaniu danych osobowych dzieci (uczniów) kładzie szczególny nacisk na ich ochronę przez placówki oświatowe (np. wprowadzenie przez szkoły procedury uzyskania zgody na przetwarzanie danych dziecka od rodzica).

Ale!Radio: 
Ale!Radio: 

Podobne Artykuły

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu www.iturek.net treści, a w szczególności treści zawartych w komentarzach, wypowiedziach lub wpisach  publikowanych automatycznie i bez uprzedniej kontroli.  

Dodając komentarz zgadzasz się z Regulaminem komentarzy 

iTurek.net

Adres
ul. Jedwabnicza 4
62-700 Turek
redakcja@iturek.net

Redakcja

Redaktor
Katarzyna Błaszczyk
tel.: 508 220 173
kblaszczyk@iturek.net
Copyright © 2013 - 2024 MAK MEDIA          
Projekt i Ralizacja